Aktuality

24. května 2018

Dne 24. 5. 2018 byl proveden na území Liberce celoplošný cyklistický průzkum na celkem 17-ti stanovištích (měřeno celkem 73 profilů). Na 15-ti stanovištích probíhal průzkum v čase od 13:00 do 19:00. Na stanovišti v ulici Jungmannova a Wintrova byl proveden celodenní průzkum v době 6:00 – 19:00. Na stanovišti u průmyslového areálu Denso byl proveden průzkum v době 13:00 – 15:00 a to z důvodu konců a střídání směn v průmyslové oblasti.

Provedený cyklistický průzkum nerozlišoval mezi rekreačními a dopravními cyklisty. Na některých místech lze dedukovat vyšší poměr dopravních cyklistů (zóna u Denso, případně obchodní zóna Sever) naopak vyšší podíl rekreačních cyklistů lze předpokládat v oblasti Machnína a v oblasti Vratislavic nad Nisou. Na základě tohoto průzkumu byl aktualizován Plán rozvoje cyklodopravy

Obrázek           Schéma přepočtených výsledků průzkumu cyklistické dopravy za 24 hodin

 

 

4. dubna 2018

Komise pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR konstatovala soulad SUMF Liberce – Jablonce nad Nisou se stanovenými požadavky, konkrétně:

Vymezení území – adekvátní

Partnerský přístup – uplatněn dostatečně

Dopravní model – dostačující

Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – zajištěn dostatečně

Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy a scénářů rozvoje města – vyhovující

Návrh variant a jejich vyhodnocení – pro účely SUMF dostačující

Zajištění finančního rámce a institucionální odpovědnosti – vyhovující

 

22. března 2018

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou souhlasí s Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) a s Návrhem Plánu rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023 a navrhuje zajištění dopracování Plánu rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a jeho předložení Radě města Liberce do 28.6.2018.

 

22. února 2018

Zastupitelstvo města Liberce souhlasí s Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a navrhuje zajištění dopracování Plánu rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a jeho předložení Radě města Liberce do 28.6.2018.

 

13.února 2018

Rada města Liberce doporučuje Zastupitelstvu města Liberce souhlasit s Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a navrhnout zajištění dopracování Plánu rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a jeho předložení Radě města Liberce.

 

12.února 2018

Komise dopravy Rady města Liberce projednala výstupy projektu a vypořádání připomínek a doporučila je předložit Radě a Zastupitelstvu města Liberce ke schválení.

 

9. února 2019

Na jednání zpracovatele s náměstkem primátora města Liberce pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Mgr. Janem Korytářem bylo dohodnuto, že ke schválení do Rady města Liberce, Zastupitelstva města Liberce a Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou bude předložen zpracovaný Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023. Plán rozvoje cyklodopravy bude do 28.6.2018 doplněn o výsledky sčítání intenzit cyklistické dopravy ve města Liberci, který bude proveden nad rozsah zadání v měsíci květnu 2018.

 

10. ledna 2018

Výstupy projektu po zapracování připomínek byly předány vedoucí projektu ke schválení.

 

12. prosince 2017

Řídicí skupina projektu rozhodla na svém 5. zasedání, že po zapracování připomínek budou výstupy projektu předloženy Zastupitelstvům měst ke schválení.

 

Na zasedání proběhlo vylosování věcné ceny z účastníků anketních průzkumů.

 

11. prosince 2017

Výstupy projektu byly prezentovány na Komisi dopravy Liberce.

 

30. listopadu 2017

Termín na doručení připomínek k výstupům projektu.

 

26. listopadu 2017

Zveřejněny výstupy projektu. Jsou pro vás připravené ke stažení zde.

 

14. listopadu 2017

Výstupy projekty byly prezentovány na zasedání Dopravního výboru Jablonce nad Nisou.

 

1. listopadu 2017

Proběhlo 4. zasedání řídicí skupiny projektu.

 

10. října 2017

Dnes byly dokončeny návrhy vize, cílů a opatření pro plány veřejné a cyklistické dopravy.

Návrhy předkládáme k diskusi a uvítáme Vaše připomínky do 19.10.2017

 

9. října 2017

Vyhodnocení třetího kola dotazníků (Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?) je pro vás připraveno ke stažení zde.

 

27. září 2017

Ukončeno třetí kolo dotazníků.

1. část: Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy?

2. část: Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?

Velice děkujeme za vaše aktivní zapojení. Jakmile bude hotové vyhodnocení obou částí dotazíku umístíme jej na webové stránky a dáme vám vědět na domovské stránce.

 

19. září 2017

Proběhla jednání pracovních skupin veřejné a cyklistické dopravy.

 

 

19. září 2017: Projednání s veřejností v Liberci

Na náměstí Dr. E. Beneše proběhlo od 9 do 15 hodin projednání s veřejností v rámci Týdne mobility. Přítomní členové zpracovatelského týmu vysvětlovali zájemcům navržená opatření ke zvýšení využití veřejné a cyklistické dopravy v Liberci a vyplňovali s nimi dotazník. č. 3.  Vyhodnocení dotazníku  naleznete zde. Vyhodnocení odpovědí z náměstí naleznete zde.

 

14. září 2017: Projednání s veřejností v Jablonci

Dne 14. 9. v 15:00 proběhlo v zasedací místnosti Zastupitelstva na radnici v Jablonci nad Nisou 2. veřejné projednání projektu.  Hlavním bodem bylo představení navržených opatření  k realizaci vizí a cílů veřejné a cyklistické dopravy.  Přítomní občané přednesli vyhodnotili  jako nejpotřebnější  zapojení dopravního koordinátora města do plánování městské hromadné dopravy,  a zjednodušení tarifů integrované dopravy se zavedením levného jízdného na krátké cesty. Pro cyklodopravu byly nejlépe hodnoceny návrhy na stavbu stezek a pruhů pro cyklisty a provedení cyklistů frekventovanými křižovatkami.

Zápis z veřejného projednání v Jablonci and Nisou ze dne 14.9.2017

 

30. srpna 2017: Zveřejněn 3. dotazník pro veřejnost

Dotazník má 2 části. Obě jsou pro vás připraveny v sekci DOTAZNÍKY

  1. Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy?
  2. Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?

Zapojte se prosím do další fáze a zodpovězte otázky v obou dotaznících. Stejně jako v minulých dvou kolech budeme moc rádi když nám pomůžete, neboť hlavně díky vám víme, jaké jsou opravdové problémy veřejné dopravy. Děkujeme.

 

30. srpna 2017: Plán udržitelné mobility pro rychlou a kvalitní hromadnou dopravu

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou navrhuje opatření pro lepší cesty hromadnou dopravou po obou městech a jejich okolí a také zlepšení podmínek pro cyklisty a pěší ve městech.

„Plán udržitelné mobility by měl navrhnout, jak se dostat jednodušeji, přehledněji a efektivněji k cíli, kterým je nárůst využití veřejné dopravy a zvýšení počtu cyklistů v každodenním provozu“, sdělil zpracovatelům při zahájení návrhové fáze náměstek primátora Liberce Mgr. Jan Korytář. „Občanům bychom rádi nabídli spolehlivou síť hromadné dopravy a ucelené trasy pro cyklisty, které je dovedou k jejich cílům ve městě“, navrhoval náměstek primátora Jablonce nad Nisou JUDr. Ing. Lukáš Pleticha.

„Cílem je atraktivní, dobře dostupná a přitom ekonomicky efektivní hromadná doprava, chtěli bychom také, aby v Liberci a Jablonci nad Nisou bylo vnímáno jako běžné, že lidé jezdí po městech na kole. Tam, kde provoz automobilů cyklisty ohrožuje, nabízíme ochranu na samostatné cyklostezce nebo alespoň pruzích pro cyklisty. Když se podaří nabídnout lepší hromadnou dopravu a více místa pro jízdu na kole, mělo by být na ulicích měst více místa i pro ty, kteří tam musí dojet auty.“ říká dopravní inženýr zpracovatele, Ing. Jan Kašík ze společnosti NDCon.

Zpracovatelé plánu udržitelné mobility sestavili dopravní model řešené oblasti, kterou pokrývá společná městská hromadná doprava. Na základě problémů zjištěných vlastními analýzami s pomocí modelu, na veřejných projednáních s občany a z výstupů z pracovních skupin navrhli ve spolupráci s politiky a odborníky z magistrátů obou měst cíle a opatření, která mají za úkol již do roku 2023 zlepšit dopravu v obou městech.

Navrhovaná opatření budou během měsíce září široce diskutována. Na webu www.chytrenacestu.cz se objeví již v pořadí třetí anketní dotazník, na kterém budou moci občané ohodnotit navrhovaná opatření. Cíle a opatření budou prezentována na veřejném projednání na radnici v Jablonci nad Nisou dne 14.9.2017 od 15 hod. v zasedací místnosti 202 a během Týdne mobility 2017 ve stánku města Liberce na náměstí Dr. E. Beneše dne 19.9. od 10 do 15 hodin. Vítaná bude aktivní účast občanů na obou akcích, a také reakce na dotazník na webové stránce či využití možnosti odeslat přes ni připomínky přímo zpracovatelům.

 

28. srpna 2017: Vyhodnocen 2. dotazník

Moc děkujeme za vaše zapojení do druhého kola dotazníků. Vyhodnocení dotazníků si můžete stáhnout v sekci Dotazníky.

 

2. srpna 2017 : Dokončen dopravní model

Pro území Liberce, Jablonec nad Nisou a okolních obcí vznikl multimodální makroskopický dopravní model. Ten zmapoval, jaká je současná nabídka i poptávka po dopravě. Na dopravním modelu se pracuje od letošního března. Po průzkumech, dotazníkových šetřeních, veřejných projednáních a ostatních analýzách vstupuje projekt do návrhové fáze.

Model si můžete stáhnout v sekci „Ke stažení“.

 

31. července 2017: 2 dotazník pro veřejnost skončí 14.8.2017

Máte ještě čtrnáct dní na to, abyste vyplnili dotazníky a pomohli nám tak zlepšit dopravní obslužnost v Liberci, Jablonci a okolí. Všem, kteří se již zapojili tímto velice děkujeme, vaše odpovědi a připomínky jsou pro nás tím nejcenějším. A budeme se těšit na další vaše zajímavé podněty. Děkujeme a přejeme krásné léto.

 

14. června 2017: Dnes byl zveřejněn 2. dotazník pro veřejnost

Dotazník má 4 části.

  1. Nejezdím hromadnou dopravou ani na jízdním kole
  2. Jezdím hromadnou dopravou, ale nejezdím na jízdním kole
  3. Nejezdím hromadnou dopravou, ale jezdím na jízdním kole
  4. Jezdím hromadnou dopravou a jezdím na jízdním kole

Prosím, vyberte si dotazník, podle toho zda alespoň občas jezdíte v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí hromadnou dopravou nebo na kole a vyplňte jej na stránce Dotazníky.

 

5. června 2017

Proběhlo 3. zasedání řídicí skupiny projektu.

 

1. června 2017

Byl vyhodnocen 1. dotazník pro veřejnost Problémy veřejné a cyklistické dopravy

 

26. května 2017

Byl vložen výsledek Anketního průzkumu dopravního chování

 

18. května 2017

Ve čtvrtek 18. května se v přízemí budovy Magistrátu města Liberce konalo setkání s veřejností na téma představení vítězného návrhu projektu Terminál autobusového nádraží a parkovacího domu.

Reportáž z akce si můžete přečíst zde

 

3. května 2017

Proběhla jednání pracovních skupin veřejné a cyklistické dopravy

 

12. a 18. dubna 2017: 1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Ve dnech 12.4. v 17:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva radnice v Jablonci nad Nisou a 18.4.2017 v 17:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice v Liberci proběhlo 1. veřejné projednání projektu formou dvou pracovních seminářů pro občany řešeného území. Hlavním cílem byla snaha zjistit názory občanů na největší problémy veřejné a cyklistické dopravy v rámci řešeného území a přijít na možnosti jejich řešení.

První jednání proběhlo v Jablonci ve středu 12. dubna

Zápis z veřejného projednání v Jablonci nad Nisou ze dne 12.4.2017

 

Druhé jednání se konalo v úterý 18. dubna

Zápis z veřejného projednání v Liberci ze dne 18.4.2017

 

10. dubna 2017: SPUŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Dne 10.4.2017 byly spuštěny internetové stránky projektu, na kterých budou postupně zveřejňovány dílčí výsledky projektu.

 

10. dubna 2017: SPUŠTĚN 1. DOTAZNÍK

Problémy veřejné a cyklistické dopravy

Zapojení veřejnosti je pro Projekt udržitelné mobility velmi důležité. Od 31.3. do 10.5. probíhá anketní průzkum formou elektronické ankety, dotazník bude též distribuován na veřejném projednání a na propagačních akcích dne 31.3. a 22.4. a bude jej možné odevzdat na recepcích radnice v Liberci a Jablonci nad Nisou. Dotazník je anonymní, pokud však občasné vyplní kontaktní údaje a zúčastní se jednoho z veřejných projednání, budou zařazeni do slosování o tři věcné ceny.

 

4. – 18. března 2017: PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ

Průzkum dopravního chování obyvatel a návštěvníků řešeného území proběhl ve dnech 4.3. – 18.3., cílem průzkumu bylo zjištění dopravního chování obyvatel a návštěvníků řešeného území ve dnech 4.3., 7.3. a 14.3.

 

6. března 2017: PLÁN MOBILITY ROZHODNE O BUDOUCNOSTI DOPRAVY

Na oficiálních stránkách Liberce vyšel dne 6.3.2017 článek Plán mobility rozhodne o budoucnosti dopravy.

 

14. února 2017: ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ

Úvodní  informativní setkání zástupců měst Liberec a Jablonec nad Nisou s projektovým týmem, odborným zpracovatelem, komunikátorem procesu a členy pracovních skupin se konalo v úterý 14. února 2017 od 14.00 v Kavárně Pošta v Liberci.

Zápis z úvodního informativního setkání

 

24. ledna 2017: ZAHÁJENÍ PRACÍ

Práce na Projektu udržitelné mobility byly zahájeny po podpisu smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností NDCON, s.r.o. dne 24.1.2017.