Aktuality

Červenec 2021

Oznámení koncepce pro posouzení vlivů na životní prostředí

Proces posuzování vlivů Plánu udržitelné městské mobility na životní prostředí zatím nebyl ukončen. Závěrem zjišťovacího řízení SEA doručeným v červenci je požadavek posoudit plný rozsah vlivů opatření Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou po dopracování Oznámení koncepce pro posouzení vlivů na životní prostředí. Požadované posouzení se aktuálně uskutečňuje.

Červen 2021

Ukončení projektu a odevzdání výsledných dokumentů

V průběhu měsíců květen a červen byla Návrhová část dokumentu dokumentu Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou k dispozici členům pracovních skupin a odborníkům magistrátů měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Jejich připomínky byly během téhož období zapracovány. Projekt tak byl ke dni 30. 6. 2021 ukončen a výsledné dokumenty odevzdány. K dispozici je tak nově v sekci Ke stažení také Návrhová část a Dopravní model.

Duben 2021

Zpracování Oznámení koncepce pro posouzení vlivů na životní prostředí

Během dubna realizační tým Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou zpracoval Oznámení koncepce pro posouzení vlivů na životní prostředí, které bylo předloženo Krajskému úřadu Libereckého.

Připomínky a podněty k Návrhové části dokumentu Plán udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou

Laická a odborná veřejnost měla na březnovém veřejném projednání příležitost vznést své připomínky a podněty k Návrhové části dokumentu Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou. Připomínky byly v průběhu dubna zapracovány.

Březen 2021

Veřejné projednání Návrhová části dokumentu Plán udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou

Dne 17. 3. 2021 se v prostorách Magistrátu města Liberec uskutečnila dvě veřejná projednání zpracované návrhové části plánu městské mobility pro města Liberec a Jablonec nad Nisou. Vzhledem k protiepidemickým vládním opatřením projednání probíhala formou online přímého přenosu s možností účasti veřejnosti prostřednictvím chatu nebo e-mailových připomínek. V úvodu každého projednání byly prezentovány výsledky Návrhové části. Byly představeny základní problémy, vize, pilíře, strategické a specifické cíle a vybrané aktivity vedoucí ke zklidňování center měst, podpoře cyklistické a pěší dopravy, veřejné dopravy a parkování. Následovala   diskuse s přítomnými náměstky primátora Liberce Mgr. Jiřím Šolcem a Ing. Radkou Kotasovou Loučkovou, za Jablonec nad Nisou potom s panem náměstkem primátora Ing. Petrem Roubíčkem. Další částí projednání byly odpovědi na dotazy ze strany zúčastněných a připomínky zaslané prostřednictvím chatu a e-mailu.

Diskuse k návrhové části pro Liberec se týkala témat:

 • Budoucí uspořádání křižovatek v centru,
 • vydávání parkovacích karet,
 • zvýhodnění parkování sdílených automobilů,
 • vedení autobusové linky č. 12,
 • preference autobusů MHD,
 • hlídané parkování pro cyklisty,
 • zvýšení počtu přechodů pro chodce,
 • zřizování ostrůvků
 • a výstavba tramvajové trati do Rochlice
 • a další.

Diskuse k návrhové části pro Jablonec nad Nisou se týkala témat:

 • Přestupy mezi autobusovými linkami 141 a 101,
 • zrychlení veřejné dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou,
 • prodloužení linky 101 na Maliník,
 • prodloužení tramvajové linky po železnici do Tanvaldu,
 • parkování v ulicích o šířce 7 m,
 • parkování na neupraveném plácku u křižovatky U Zeleného stromu,
 • revitalizace sídliště Šumava, výstavba segregované cyklostezky do Bedřichova a do Vratislavic nad Nisou a vedení cyklostezky po chodníku v ulic 5.května,
 • změna přednosti v jízdě v křižovatce Smetanovy a Hasičské ulice,
 • řešení signalizované křižovatky Palackého – Riegrova a případné nově řízené křižovatky Palackého – Mánesova
 • a řešení budoucí okružní křižovatky Mánesova – Mostecká – Smetanova.

Veřejného projednání se zúčastnilo zhruba třicet účastníků z řad veřejnosti online za přítomnosti zástupců projektového týmu a zástupců města.

Záznam celého online veřejného projednání PUMM můžete shlédnout na YouTube (případně zkopírujte odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=LTDrtU29C6A&t=836s).

Ke stažení jsou prezentace části pro Liberec (případně zkopírujte odkaz: http://www.chytrenacestu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Verejne-projednani_LB.pdf) a Jablonec (případně zkopírujte odkaz: http://www.chytrenacestu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Verejne-projednani_JN.pdf).

A videa z projednání ke stažení (případně zkopírujte odkaz: https://uloz.to/file/RH1seW6bsJPV/verejne-projednani-planu-udrzitelne-mobility-mest-liberec-a-jablonec-nad-nisou-17-3-2021-mp4). 

Odkazy najdete také v sekce Ke stažení.

ONLINE veřejné projednání

Online veřejné projednání se uskuteční ve středu 17. března 2021. Přímý přenos bude vysílán prostřednictvím Youtube kanálu dostupného z odkazu umístěného na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz (odkaz na vysílání bude na webových stránkách umístěn 30 minut před začátkem).

Veřejné projednání bude rozděleno do dvou částí:

LIBEREC: 16:00 – 17:30 (účastníci se budou moci přihlásit prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení již od 15:30)

JABLONEC NAD NISOU: 18:00 – 19:30

Neomezený počet účastníků včetně Vás bude moci po registraci sledovat průběh projednání z pohodlí svého domova prostřednictvím svého počítače nebo mobilního telefonu a reagovat zasíláním textových zpráv v chatu, na které budou zástupci projektu a případně jejich hosté během přenosu odpovídat. Záznam z projednání bude následně umístěn na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz. Náměty, dotazy a připomínky bude zároveň možné zasílat až do 21. března 2021 na e-mailovou adresu pripominky@chytrenacestu.cz.

Témata veřejného projednání:

 • Veřejný prostor přívětivý pro pěší
 • Podpora využívání nemotorové dopravy
 • Atraktivní veřejná doprava
 • Racionální využívání automobilové dopravy v centrech měst
 • Zlepšení podmínek pro parkování obyvatel

Únor 2021

Druhé jednání pracovní skupiny pro Jablonec nad Nisou

16. února se uskutečnilo druhé setkání pracovní skupiny pro Jablonec nad Nisou u příležitosti diskuze k návrhům specifických cílů a opatření připravovaných pro návrhovou část projektu. Cílem diskuze bylo získat reakce na navrhovaná opatření a aktivity, náměty na jejich úpravy a náměty na další možná opatření a aktivity.

Pracovní skupina během jednání probrala jednotlivé náměty k budoucímu rozvoji silniční sítě a veřejné dopravy v řešeném území. Vzhledem k tomu, že ŘSD ČR zastavilo přípravu jižního obchvatu Jablonce nad Nisou silnicí I/10 a trasa se tak nestane součástí ZÚR, pracovní skupina se shodla na tom, že nelze spoléhat na tento obchvat při řešení dopravní problémů města. PUMM naopak počítá se západní tangentou, jejíž příprava pokračuje. Díky tomu by měl být snížen průjezd centrem města. Pokračování ulice Čs. armády z Lukášova by mělo vést pod přehradou s tím, že ŘSD ČR zajistí vybudování tunelu pod Palackého ulicí. Podle pracovní skupiny je zapotřebí, aby byl výstup Pod Baštou vybudován v minimálních šířkových parametrech. Centrum je vhodné zklidňovat obytnými zónami a zónami 30, ne jednosměrkami a uzavírkami. Možnost realizace Regiotramu by měla zůstat výhledově otevřena. Pro přestupy budou k dispozici terminály v Proseči nad Nisou a přestupní zastávka Na Ostrém rohu. Město nemá zájem o sdílené elektrokoloběžky a elektrokola, dává přednost cyklistům s vlastními koly.

Druhé jednání pracovní skupiny pro Liberec

15. února se uskutečnilo druhé setkání pracovní skupiny pro Liberec u příležitosti diskuze k návrhům specifických cílů a opatření připravovaných pro návrhovou část projektu.

Pracovní skupina během jednání probrala jednotlivé náměty k budoucímu rozvoji silniční sítě a veřejné dopravy v řešeném území. Shodla se, že je třeba při řešení uličního prostoru hledat kompromis mezi všemi aktéry a účastníky. Pro zklidnění centra Liberce je potřebné kromě připravovávané Nové Pastýřské vyřešit též Novou Žitavskou. Druhé napojení průmyslové zóny Sever I/35 bude nutné vyřešit s ŘSD ČR a doplnit do nového územního plánu. Pracovní skupina se shodla na tom, že parkoviště P+R je v Liberci vhodné realizovat v blízkosti sjezdů z průtahu silnice I/35. Projednáván byl také plán na přestavbu území mezi teplárnou a Babylonem s využitím trasy železnice na Dolní nádraží pro cyklostezku s výstavbou příčných propojení.  Pro lepší napojení části města za nádražím, kde žije třetina obyvatel, je žádoucí připravit výstavbu tunelu pod nádražím v pokračování Košické ulice.  Pro rychlou železnici na Prahu je potřeba dostat do ZÚR variantní trasu podél silnice I/35, pro regionální železnici jsou významné plány na dvoukolejnou zastávku Rochlice a výhybnu Krásná Studánka bez nástupišť pro vykřižování osobních a nákladních vlaků.  Z rozpočtového hlediska nebude možné zavádět ve veřejné dopravě elektromobilitu minimálně v příštích deseti letech. Pro podporu nemotorové dopravy se nabízí zavedení bikesharingu a sdílených koloběžek.

Prosinec 2020

Průzkum dopravy v klidu pro Plán udržitelné městské mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou

Parkování je problém v centrech měst a tam, kde bydlí lidé v bytových domech. V Liberci a Jablonci nad Nisou se jedná o většinu sídlišť. Ve prospěch plánování a regulace budoucích možností parkování regulovat byly jako součást prací na PUMM realizovány průzkumy dopravy v klidu. Vzhledem k plánované změně tarifů zóny placeného stání v Liberci od 1. listopadu 2020 měly být průzkumy uskutečněny až na konci roku 2020. Omezení spojená s pandemií však zatím umožnila realizovat jen průzkum parkování v hustě zastavěných částech měst v noci, parkování ve dne je vzhledem k uzavření obchodů, škol, sportu a kultury zatím velmi netypické.

Noční průzkum statické dopravy na sídlištích, tj. průzkum aktuální nabídky a obsazenosti odstavných a parkovacích míst včetně odstavování na komunikacích na vybraném území města s vysokopodlažní zástavbou, byl realizován v prosinci 2020, kdy byly otevřeny obchody a část škol. Sčítači v časovém okně od deváté večerní hodiny do páté hodiny ranní objížděli vybraná území a zapisovali výsledky sčítání do předem vypracovaného pasportu parkovacích kapacit.

V Liberci bylo v 19 sčítaných lokalitách s 10 tisíci parkovacími stáními napočítáno 9 500 obsazených stání v noci. 15 % vozidel bylo zaparkováno v rozporu se zákonem o silniční dopravě. Nejzatíženější byly parkovací kapacity na sídlištích Vesec, Nové Pavlovice, Rochlice, Vratislavice nad Nisou, Králův Háj a Ruprechtice, volná místa v noci byla zjištěna na nových sídlištích Rušička a Zelené údolí.

V Jablonci and Nisou bylo v 11 lokalitách s 5,5 tisíci stáními zjištěno 5 tisíc vozidel. I zde využívala vozidla 15 % stání v rozporu se zákonem. Nejzatíženější byla parkovací místa na sídlišti Šumava (109 %), velmi vytížené bylo i sídliště Mšeno. Ve všech lokalitách byla naměřena obsazenost nad 85 %.

Průzkum dopravy v klidu v centrech měst a denní průzkum na sídlištích je naplánován na druhou polovinu dubna 2021.

Listopad 2020

Veřejné projednání Analytické části dokumentu Plán udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec n. N.

Dne 25. 11. 2020 se v prostorách Magistrátu města Liberec uskutečnila dvě veřejná projednání nově vznikajícího plánu městské mobility pro města, nejdříve se diskutovala zjištění platná pro město Liberec, později odpoledne se projektový tým přesunul k tématům relevantním pro Jablonec nad Nisou. Projednání nakonec vzhledem k protiepidemickým vládním opatřením přijalo online podobu přímého přenosu úzkého panelu řečníků s možností umístění námětů k diskuzi do chatu ze strany účastníků z řad veřejnosti.

Online projednání bylo zahájeno představením cílů projektu a dále byla představena zjištění vyplývající z doposud provedených analýz ohledně kvality veřejného prostoru, podmínek pro rozvoj cyklo, pěší i veřejné dopravy. Představena byla zároveň zjištění týkající se řešení automobilové dopravy a možností parkování, spojení Liberec-Jablonec a jednotlivých problematických bodů místní dopravy.

Účastníci online projednání z řad veřejnosti diskuzi obohatili svými náměty. Vyjádřili své pochyby o úspěšném vybudování sítě cyklostezek vzhledem k úzkým ulicím a převýšení Jablonce. Liberečtí zájemci o cyklodopravu zmiňovali problematické dopravní úseky, na kterých chybí cyklopruhy jako například v ulici Hrubínova nebo na úseku Sokolské ulice. V případě veřejné dopravy byla dotazována například udržitelnost tramvajového spojení mezi oběma městy. Obecně ožehavým tématem, které nevynechali ani Severočeši, je problematika parkování.

Veřejného projednání se zúčastnilo téměř 200 účastníků včetně zástupců projektového týmu a zástupců města. Příští veřejné projednání se uskuteční snad již za běžných podmínek po novém roce ve Vratislavicích nad Nisou.

Záznam celého online veřejného projednání PUMM můžete shlédnout na YouTube:

ONLINE Veřejné projednání

Využijte mimořádné příležitosti vznést své náměty na řešení dopravních problémů a potřeb ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou a okolních obcích. Účastí na ONLINE veřejném projednání podpoříte zapracování svých námětů do Analytické části Plánu udržitelné městské mobility.

ONLINE veřejné projednání se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020. Přímý přenos bude vysílán prostřednictvím Youtube kanálu dostupného z odkazu umístěného na webových stránkách projektu www.chytrenacestu.cz (odkaz na vysílání bude na webových stránkách umístěn 30 minut před začátkem).

 

Veřejné projednání bude rozděleno do dvou částí:

LIBEREC: 16:00 – 17:30 (účastníci se budou moci přihlásit prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení již od 15:30)

JABLONEC NAD NISOU: 18:00 – 19:30

 

Neomezený počet účastníků bude moci po registraci ovlivnit průběh projednání z pohodlí svého domova prostřednictvím zasíláním textových zpráv v chatu, na které budou představitelé projektu během přenosu reagovat. Záznam z projednání bude následně umístěn na www.chytrenacestu.cz.

Předmětem projednání budou nejpalčivější témata současné dopravní situace v Jablonci nad Nisou a Liberci. Tématem plánu udržitelné městské mobility pro Jablonec se tak stane například řešení přetížených křižovatek, problémů s parkováním nebo úprava městských ulic ve prospěch pěší a cyklistické dopravy a zároveň plynulejší průjezdnosti mezi severem a středem města. Dalším zásadním tématem je budoucnost nového přestupního terminálu pro autobusy a tramvaje a jeho propojení se železniční zastávkou. Místní obyvatelé spolu s odborníky budou mít také možnost vyjádřit se k tématu potřebné koordinace spojení městské hromadné dopravy mezi Jabloncem a Libercem.

Mezi projednávaná témata města Liberec se zařadilo například dlouhodobé upřednostňování individuální automobilové dopravy na úkor dalších druhů dopravy, jako je cyklodoprava, pěší doprava, ale i veřejná hromadná doprava. Veřejné projednání se dále dotkne kroků vedoucích ke zklidňování centra Liberce v souvislosti s odvedením tranzitní dopravy nebo vhodného řešení dopravní obsluhy řídce osídlených okrajových oblastí města. Místní obyvatelé se budou moci kromě jiného seznámit s důvody nedostatečného napojení příměstské dopravy na městskou veřejnou dopravu včetně lokalizace vhodných přestupních uzlů.

Říjen 2020

Cyklistický průzkum na území Liberce a Jablonce nad Nisou

Ve dnech 5. až 9. října 2020 proběhlo na vybraných profilech sčítání cyklistů. Jednalo se o 7 profilů v Jablonci nad Nisou a 8 profilů v Liberci. Profily byly vybrány ve spolupráci s pracovníky magistrátu města. Šlo jak o cyklistické stezky, cyklistické pruhy, tak komunikace pro motorovou dopravu, na kterých se cyklisté vyskytují. Výsledky z průzkumu budou součástí analytické části zprávy.

Září 2020

Uskutečnění pracovní skupiny pro Jablonec nad Nisou

30. září se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny pro Jablonec nad Nisou u příležitosti diskuze rozvojových problémů a potřeb v oblasti dopravy v Jablonci nad Nisou a blízkém okolí. Odbornou část pracovní skupiny reprezentovali zástupci komunální politiky, podnikatelské sféry, regionálních dopravních organizací, architekti a urbanisti.

Pracovní skupina se v rámci bohaté diskuze dotkla postupně jednotlivých druhů dopravy. Členové pracovní skupiny společně zmínili plánované akce jako instalace informačních panelů na zastávky MHD či plánované napojení lokálních systémů veřejné dopravy na centrální dispečink. Shodli se na potřebě optimalizace jednotlivých systémů veřejné dopravy a odstranění jejich souběhů včetně jízdních řádů, intervalů, nových spojů atp. Účastníci pracovní skupiny identifikovali potřebu zapojení kraje jako objednatele tramvajové dopravy v rámci provozu městské hromadné dopravy. Shodli se na potřebě řešení ve prospěch ekonomické udržitelnosti veřejné dopravy a zároveň na potřebě lepšího napojení na Prahu i blízké regionální centrum Liberec. Ústředním tématem jednání byla podoba budoucího přestupního terminálu s napojením na železniční zastávku. Diskuze se dotkla rovněž absentující silniční koncepce a nevyhovujících parkovacích kapacit, zklidňování centrálních zón města a úpravy podmínek pro cyklisty.

Pracovní skupina pro Liberec stanovila priority v dopravě

První setkání pracovní skupiny pro Liberec a blízké okolí se uskutečnilo 24. září 2020. Diskuze se odvinula od závěrů dokumentu SUMF (Rámec udržitelnosti městské mobility) zpracovávaného v minulém období týkajícího se výlučně veřejné dopravy a cyklodopravy. Současně identifikovaná témata v rámci navazujícího dokumentu Plán udržitelnosti městské mobility se stala následujícím předmětem jednání pracovní skupiny. Závěry setkání se stanou součástí východisek navazující části dokumentu obsahující jednotlivé návrhy řešení.

Pracovní skupina se tak vyjádřila k dlouhodobému upřednostňování individuální automobilové dopravy na úkor dalších druhů dopravy, jako je cyklodoprava, pěší doprava, ale částečně také veřejná hromadná doprava. Rozpory přetrvávají v integraci cyklistů do hlavního dopravního prostoru a odpovídají tomu také potřebné investice do infrastruktury. Kromě nedostatečného napojení příměstské dopravy na městskou veřejnou dopravu včetně vybudování vhodných přestupních uzlů, bylo v rámci veřejné dopravy poukazováno rovněž na obtížnost dopravní obsluhy řídce osídlených okrajových částí města a obcí v jeho zázemí. Problémem území je rovněž vzdálenost autobusového nádraží od železniční stanice a celkově špatné přestupní vazby mezi vlakovými spoji a jinými druhy dopravy. Zdůrazňována byla kromě jiného potřeba zklidňování centra města a s tím související odvedení tranzitní dopravy.

Plán udržitelné městské mobility na Evropské týdnu mobility v Liberci nesmí chybět

Členové zpracovatelského týmu PUMM se zúčastnili Evropského týdne mobility v Liberci. V rámci hlavního programu na náměstí Dr. E. Beneše 21. 9. 2020 kontaktovali členové zpracovatelského týmu PUMM návštěvníky akce s výzvou k zapojení do tvorby PUMM prostřednictvím zasílání námětů k řešení v rámci PUMM. Členové týmu dále diskutovali s návštěvníky akce jejich dopravní problémy a možná řešení. Také lidé, kteří na tuto akci nepřišli se do tvorby PUMMu mohou zapojit, a to jak formou zúčastnění se průzkumu dopravního chování, tak zaslání konkrétních námětů k řešení dopravních problémů na adresu: pripominky@chytrenacestu.cz.

Evropský týden mobility

Jednání pracovních skupin projektu
Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030

Pracovní skupinu „Liberec a okolí“ stejně tak jako „Jablonec nad Nisou a okolí“ tvoří osobnosti jmenované Řídicí skupinou, které jsou informované a zajímají se o rozvoj obou měst, Libereckého kraje a dopravu v tomto území. Jsou mezi nimi architekti, dopravní experti, manažeři, vedoucí pracovníci dopravců, propagátoři a projektanti cyklistické dopravy i odborníci na cestovní ruch. V pracovních skupinách nezastupují svou instituci, jsou zde kvůli svým zkušenostem, názorům a postojům k řešení udržitelné dopravy na Liberecku a Jablonecku.

Pracovní skupiny se sejdou nejprve k analýzám dopravy. Jejich úkolem zde bude identifikace kritických míst dopravní sítě, pojmenování hlavních problémů a hrozeb pro dopravu v příštím desetiletí, informování o poznatcích v oboru včetně vlivu současné epidemiologické situace (Covid-19) a o dalších probíhajících aktivitách. Velmi cenné budou i názory členů na aktuální dopravní situaci a na způsob, jak ji dále řešit. Již na první schůzce vzniknou první náměty na oblasti, na které se návrh zaměří. Jednání pracovních skupin se uskuteční 24.9. v Liberci a 30.9. v Jablonci nad Nisou. Výsledky jednání budou zveřejněny na www.chytrenacestu.cz. Další jednání k návrhové části budou zaměřena na diskusi o návrzích vyplývajících z provedených dopravních průzkumů a analýz. Tato druhá jednání se plánují na únor roku 2021.

Od pracovních skupin se očekává vyjádření ke konceptu návrhů zpracovatele a případné vlastní náměty, jak řešit dopravní problémy. Priority jednotlivým navrhovaným opatřením stanovené na jednání pracovních skupin se stanou cenným a zavazujícím podkladem pro následnou návrhovou část. Vzhledem k různorodému složení skupin se očekává střet názorů a z něj vyplývající doporučení, která se budou týkat jak zklidňování dopravy a pomoci pěším a cyklistům, tak zlepšování infrastruktury pro hromadnou dopravu včetně její organizace, ale také řešení, která omezí dnešní kolony a zdržení cestujících automobily po hlavních dopravních tepnách obou měst.

Zapojte se do průzkumu dopravního chování

Projektový tým nově vznikajícího plánu udržitelné městské mobility vítá zapojení místních obyvatel. Od září do října se mohou obyvatelé Liberce, Jablonce nad Nisou a okolí v průzkumu dopravního chování podělit o cenné informace o tom, jak a kam cestují a o problémech, kterým denně čelí. Své názory mohou vyjádřit v online dotazníku umístěném zde na hlavní straně webových stránek Chytře na cestu nebo přímo v sekci DOPRAVNÍ PRŮZKUM.

„Pro správné zpracování nového plánu městské mobility je průzkum dopravního chování stěžejním vstupem. Čím více jednotlivých názorů představujících střípky současné reality včetně problémů a výzev získáme, tím lépe budeme schopni složit celkový obraz o situaci a vytvořit komplexní řešení. I na základě průzkumu dopravního chování se budou posléze uskutečňovat konkrétní stavební projekty,“ přibližuje význam průzkumu dopravního chování sociolog a člen projektového týmu Tomáš Soukup.

Červen 2020

Liberec ve spolupráci s Jabloncem nad Nisou zahájil přípravu nového plánu městské mobility

V červnu začala několikaměsíční příprava plánu udržitelné městské mobility. Plán bude sloužit k nastavení dlouhodobého řešení všech druhů dopravy v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí. Dopravní experti nezapomenou ani na komplexní řešení financování unikátního tramvajového spojení mezi oběma městy. Do přípravy plánu budou moci v dalších měsících zasáhnout různými způsoby i místní obyvatelé.

Aktualita

V minulých letech mohli místní občané zaznamenat tvorbu dopravního plánu, který se na rozdíl od současného dokumentu soustředil výhradně na veřejnou hromadnou a cyklistickou dopravu. Nový plán využije získané informace a poskytne komplexní řešení. Město tak konečně začne uskutečňovat konkrétní stavební projekty, které zlepší dopravní situaci.