VEŘEJNÁ DOPRAVA – VIZE A CÍLE

Vize: Jaká by měla být veřejná doprava v roce 2030?

Atraktivní a všem dostupná veřejná doprava je přirozenou volbou pro cesty za prací, službami a zábavou. Pro 30 % cest si lidé volí hromadnou dopravu, která je provozována ekonomicky efektivně s důrazem na bezpečnost a životní prostředí, tj. o 11 % více než v roce 2017.

 

Strategické cíle a dílčí cíle – cyklistická doprava je:

Veřejná doprava je:

 • A Atraktivní pro cestující
 • B Dostupná pro každého
 • C Ekonomická
 • D Bezpečná a ekologická

 

A Atraktivní pro cestující

Pro zajištění vysoké atraktivity veřejné dopravy pro cestující se navrhuje více zapojit vedení měst do její praktické organizace, při zachování priority stability a přehlednosti linkového vedení hledat možnosti zlepšování služeb s cílem oslovit nové cestující, modernizovat a rozvíjet infrastrukturu veřejné dopravy a usilovat o maximální kvalitu služeb dopravců.

 

Dílčí cíle

A1: Rychlá a plynulá veřejná doprava

Opatření:

 • A1.1: Organizace dopravy odpovědností měst
 • A1.2: Úprava průjezdnosti centry měst pro vyšší plynulost veřejné a nemotorové dopravy
 • A1.3: Integrovaná doprava pro obyvatele měst a okolí
 • A1.4: Lepší napojení na dálkovou a regionální dopravu

 

A2: Kvalitní infrastruktura

Opatření:

 • A2.1: Rozvoj tramvajové sítě
 • A2.2: Modernizace zastávek, vybavení přístřešky a informačními systémy
 • A2.3: Zvýšení kvality terminálů městské hromadné dopravy
 • A2.4: Budování záchytných parkovišť
 • A2.5: Preference veřejné dopravy

 

A3: Vysoký standard služeb dopravců

Opatření:

 • A3.1: Zvýšení kultury cestování vyšší kvalitou služby MHD
 • A3.2: Zkvalitnění, zjednodušení a sjednocení odbavovacího systému veřejné hromadné dopravy
 • A3.3: Modernizace prodeje integrovaného předplatného a marketingu
 • A3.4: Modernizace informačních systémů, zřízení infocentra integrované dopravy

 

 

B Dostupná pro každého

Veřejná doprava bude dostupná většímu počtu obyvatel a návštěvníků regionu díky zlepšování vnější dostupnosti, zvyšování kvality příměstské dopravy její pokračujících integrací a zlepšováním dostupnosti pro obyvatele okrajových částí měst s omezenou poptávkou a odstraňováním bariér infrastruktury veřejné dopravy i vozového parku.

 

Dílčí cíle

B1: Standardy dopravní obslužnosti území

Opatření:

 • B1.1: Zlepšování dostupnosti měst dálkovou a regionální veřejnou dopravou
 • B1.2: Sjednocení standardů dopravní obslužnosti integrované dopravy v řešeném území, zavedení kategorií standardů městské, příměstské a regionální dopravy
 • B1.3: Zlepšení dopravní obslužnosti částí území měst s nízkou poptávkou netradičními prostředky (spoje na poptávku, malá vozidla)

 

B2: Dostupnost infrastruktury a vozového parku

Opatření:

 • B2.1: Výstavba a opravy přinášející kvalitní řešení díky koncepční a stavební přípravě nových projektů řízené městy či krajem
 • B2.2: Zabezpečení kvality veřejné dopravy pro seniory a cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vč. přístupu k infrastruktuře
 • B2.3: Obnova a vybavení vozového parku podle provozních potřeb a očekávání cestujících

 

B3: Cenová dostupnost služby veřejné dopravy

Opatření:

 • B3.1: Reforma a zjednodušení integrovaného tarifu
 • B3.2: Výhody pro držitele ročního předplatného
 • B3.3: Turistické jízdné

 

 

C Ekonomická

Provozování veřejné dopravy v řešeném území bude ekonomicky efektivní s udržitelným financováním ze státního, krajského, městských i obecních rozpočtů při stále péči o vysoké využití služeb.

 

Dílčí cíle

C1: Zajištění adekvátního financování a smluvních podmínek

Opatření:

 • C1.1: Spravedlivé financování kompenzací z rozpočtů obcí
 • C1.2: Zvýšení tržeb podporou obsazenosti veřejné dopravy

 

C2: Přehledný systém integrované dopravy vyhovující potřebám obyvatel měst

Opatření:

 • C2.1: Dohoda objednatelů na společném postupu v zájmu cestujících
 • C2.2: Prosazení efektivní organizační struktury odpovědných úřadů a organizátorů
 • C2.3: Budování záchytných parkovišť mimo řešené území
 • C2.4 Budování terminálů integrované dopravy ve vhodných lokalitách řešeného území

 

 

D Bezpečná a ekologická

Veřejná doprava bude poskytovat cestujícím pocit bezpečí a bude v regionu příkladem ve snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí

 

Dílčí cíle:

D1: Ochrana a pohodlí cestujících

Opatření

 • D1.1: Vzdělávání řidičů v oboru ochrany, zvýšení jejich pravomocí
 • D1.2: Spolupráce s městskou policií při ochraně cestujících
 • D1.3: Zajištění bezpečnosti na terminálech s důrazem na terminál Fügnerova

 

D2: Snížení hluku a emisí z dopravy

Opatření

 • D2.1: Snížení hlučnosti
 • D2.2: Obnova vozového parku vozidly s nižšími emisemi
 • D2.3: Zvýšení podílu elektrické trakce a železniční dopravy

 

D3: Kvalita veřejného prostoru v prostorech veřejné dopravy

Opatření

 • D3.1: Údržba okolí podél tramvajových tratí a terminálů
 • D3.2: Údržba a mobiliář zastávek a nástupních stanic, přestupních uzlů
 • D3.3: Parkoviště pro zájezdové busy

 

Dokumenty ke stažení

SUMF – Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou přílohy