O projektu

Definice projektu

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou je strategický dokument, který se tvoří k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v obou městech a jejich okolí obsluhovaném společnou městskou hromadnou dopravou a k zajištění lepší kvality života. Úkolem plánu je vytvoření systému udržitelné dopravy tak, aby dostupnost dopravního systému byla k dispozici všem cílovým skupinám, dále zlepšení bezpečnosti dopravy, zvýšení efektivity osobní i nákladní dopravy a v oblasti ochrany životního prostředí snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie. Dokument vychází z existujících dokumentů plánování a bude sloužit jako podklad pro zpracování dopravních a regulačních plánů.

 

Výstupy projektu

Jako poklad pro návrhovou část se zpracovává Průzkum dopravního chování pro všechny druhy dopravy a bude vytvořen Dopravní model pro všechny druhy dopravy. Návrhová část obsahuje Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 – 2023, jeho zpracováním bude dokončen Rámec udržitelného rozvoje (SUMF). Ve 2. fázi prací bude zpracován Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 jako součást Plánu udržitelného rozvoje (SUMP). Oba výstupy procesu plánování udržitelné mobility jsou podmínkou pro využívání Evropských strukturálních investičních fondů (ESIF) na spolufinancování integrovaných i individuálních dopravních projektů do 30.6.2023, konkrétně podmínkou schvalování žádostí o podporu projektů obou měst z Operačního programu doprava 2014 – 2020 a Integrovaného regionálního operačního programu.


Cíle projektu celého Plánu udržitelné mobility (pro všechny druhy dopravy)

 • Schválit prováděcí dokument dlouhodobé strategie rozvoje – akční plán pro oblast udržitelné mobility
 • Zajistit dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, pro všechny cílové skupiny
 • Zlepšit bezpečnost a efektivitu dopravy
 • Snížit spotřebu energie, znečištění ovzduší, hladinu hluku a vibrací
 • Přispět k zatraktivnění a zvýšení kvality městského prostoru

 

Aktivity projektu

 • Průzkum dopravního chování
 • Dopravní model (IAD, VD, cyklodoprava, pěší)
 • Plán rozvoje veřejné dopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty – akční plán 2017-2023)
 • Plán rozvoje cyklodopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty – akční plán 2017-2023)
 • Komunikační strategie (zapojení veřejnosti, cílových skupin, aktérů v dopravě)

Projekt je propojen s projektem DEMO-EC spolufinancovaným z Interreg Central EUROPE, kde jsou zdroje na dokončení kompletního plánu pro všechny druhy dopravy.

 

Organizační struktura

 • Řídicí skupina projektu
 • Pracovní skupina pro veřejnou dopravu
 • Pracovní skupina pro cyklodopravu
 • Projektový tým
 • Externí zpracovatel plánu mobility (NDCon s.r.o) a komunikační expert.

 

Řešené území

Správní území následujících měst a obcí

 • Liberec
 • Stráž nad Nisou
 • Kryštofovo Údolí
 • Jablonec nad Nisou
 • Šimonovice
 • Bedřichov
 • Janov nad Nisou
 • Lučany nad Nisou
 • Nová Ves nad Nisou
 • Rádlo
 • Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Pulečný